Inicio / Programa Kobudo Shorei Kai

Programa Kobudo Shorei Kai

 

5KYU

Para 5 º Kyu

 

 

 1. BO KIHON DOSA DAI ICHI
 2. BO SHOREI NO KATA DAI ICHI (1ª Parte)
 3. BO KISO KUMITE DAI ICHI

4KYU

Para 4 º Kyu

 

 

 

 1. BO KIHON DOSA DAI NI
 2. BO SHOREI NO KATA DAI ICHI
 3. TONFA KIHON DOSA DAI ICHI
 4. TONFA SHOREI NO KATA DAI ICHI


3KYU

Para 3 º Kyu

 

 

 1. BO SHOREI NO KATA DAI NI
 2. BO KISO KUMITE DAI NI
 3. TONFA KISO KUMITE DAI ICHI
 4. KAKARI GEIKO

2KYU

Para 2 º Kyu

 

 

 

 1. TONFA SHOREI NO KATA DAI NI
 2. SAI KIHON DOSA DAI ICHI
 3. SAI SHOREI NO KATA DAI ICHI
 4. SAI KISO KUMITE DAI ICHI
 5. SHIAI KUMITE


1KYU

Para 1 º Kyu

 

 

 1. BO SHOREI NO KATA DAI SAN
 2. BO BUNKAI KUMITE
 3. SAI SHOREI NO KATA DAI NI
 4. TONFA KISO KUMITE DAI NI
 5. SHIAI KUMITE

1ºDan

Para Shodan

 

 

 

 1. KORYU KATA CHOUN NO KUN
 2. TONFA SHOREI NO KATA DAI SAN
 3. TONFA BUNKAI KUMITE
 4. BO KISO KUMITE DAI SAN
 5. NUNCAHAKU KIHON DOSA DAI ICHI
 6. NUNCHAKU SHOREI NO KATA DAI ICHI
 7. REVISIÓN DEL PROGRAMA COMPLETO


1ºDan

Para Nidan

 

 

 1. KORYU KATA SHUSHI NO KUN
 2. BO JISSEN KUMITE
 3. KORYU KATA GIMA NO TONFA
 4. SAI SHOREI NO KATA DAI SAN
 5. SAI KISO KUMITE DAI NI
 6. NUNCHAKU SHOREI NO KATA DAI NI
 7. KAMA KIHON DOSA DAI ICHI
 8. KAMA SHOREI NO KATA DAI ICHI
 9. SHIAI KUMITE

1ºDan

Para Sandan

 

 

 

 1. KORYU KATA SAKUGAWA NO KUN
 2. KORYU KATA TSUKEN AKANCHU NU EIKUDI
 3. KORYU KATA KUBO NO SAI
 4. SAI BUNKAI KUMITE
 5. NUNCHAKU SHOREI NO KATA DAI SAN
 6. NUNCHAKU KISO KUMITE DAI ICHI
 7. KAMA SHOREI NO KATA DAI NI
 8. KAMA KISO KUMITE DAI ICHI
 9. SHIAI KUMITE


1ºDan

Para Yondan

 

 

 1. KORYU KATA SUESYOSHI NO KUN
 2. KORYU KATA TOYAMA NO NUNCHAKU
 3. TEKKO JUTSU
 4. TONFA JISSEN KUMITE
 5. KAMA SHOREI NO KATA DAI SAN
 6. KAMA KISO KUMITE DAI NI
 7. NUNCHAKU KISO KUMITE DAI NI
 8. SHIAI KUMITE

1ºDan

Para Godan

 

 

 1. KORYU KATA JIGEN NO NUNTI
 2. KORYU KATA KANEGAWA NO TIMBEI
 3. KORYU KATA CATAN CHIBARU NO KAMA
 4. KORYU KATA HAMAHIGA NO TONFA
 5. SAI JISSEN KUMITE
 6. NUNCHAKU JISSEN KUMITE
 7. NUNCHAKU BUNKAI KUMITE
 8. KAMA BUNKAI KUMITE


1ºDan

Para Rokudan

 

 

 1. KORYU KATA CHATAN YARA NO SAI
 2. KORYU KATA NUNTI BO
 3. TECCHU
 4. SANSETSUKON
 5. SURUNCHIN
 6. GIMA NO TONFA BUNKAI KUMITE
 7. CHOUN NO KUN BUNKAI KUMITE
 8. KAMA JISSEN KUMITE
1ºDan

Para Nanadan
Revisión de todos los contenidos desde el 6º Kyu hasta el 6º Dan.


1ºDan

Para Hachidan
No hay examen, es el Maestro Kancho Toshio Tamano quien decide otorgarlo.