25 octubre, 2013

Campeonato Internacional Shiai Kumite